S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Sme tu pre Vás Po-Pia od 8-18 hod

info@svetkresiel.sk

0904 105 366 

     

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

spoločnosťou HM SHOP s.r.o. , A.Škarvana 23/17, Tvrdošín, IČO: 51895170, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro vložka č. 70687/L , dalej  len „Predavajúci“) a

každou fyzickou a právnickou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.svetkresiel.sk podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"),

ktoré vznikajú pri kúpe tovaru .

2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.svetkresiel.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOS“), zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOSPPZP“) a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEO“).

3. Zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami bude pre potreby týchto Všeobecných obchodných podmienok označovaná ako „Kúpna zmluva“.

Článok II.

Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 

1. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy dôjde záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy Kupujúceho Predavajúcim vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "Objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto Článku Všeobecných obchodných podmienok.

2. Kupujúci  je povinný vyplniť všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude úspešne doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky potrebné údaje, t.j. predovšetkým dodaciu adresu so všetkými  požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov resp. presne špecifikovanie objednávaného Tovaru, množstvo Tovaru a spôsob dodania.

3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu (ďalej len „Akceptácia“).

4. Záväznou akceptáciou objednávky je e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim označené ako "Potvrdenie objednávky".

5. Kúpna zmluva je uzavretá  v momente, ked je doručená akceptácia Predávajúceho Kupujúcemu.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať Akceptáciu Kupujúcemu predovšetkým v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku Tovaru uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky predovšetkým v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo na email, ktorý Kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

 

Článok III.

Práva a povinnosti Predávajúceho

 

Predávajúci je povinný:

(I)  dodať na základe objednávky Kupujúceho tovar v dohodnutom množstve, kvalite a časovom termíne;

(II)  zabezpečiť tovar na prepravu vhodným spôsobom;

(III) odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a daňový doklad).

 

Článok IV.

Práva a povinnosti Kupujúceho

 

Kupujúci je povinný:

(I)  prevziať objednaný tovar;

(II) riadne a včas zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu dohodnutú podľa článku V. bodu 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kúpna cena“)

 

Článok V.

Cena a platobné podmienky

 

1. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.svetkresiel.sk v čase odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Toto ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok neplatí v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho

2. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke.

Prehľad možných spôsobov úhrad ceny tovaru

(I)   na dobierku na  adrese uvedenej v záväznej akceptácii objednávky,

(II)  bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho.

 

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

3. V prípade, ak Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho.

4. V prípade, ak Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Faktúra vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad i dodací list.

Článok VI.

Dodacie podmienky

 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho Kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

2. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom tovare alebo v lehote najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru Predávajúcemu. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.

3. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim uhradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa Článku II. týchto Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho.

4. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať vo vyššie uvedenom termíne, zaväzuje sa Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania tovaru. Predávajúci je taktiež oprávnený prípadne ponúknuť Kupujúcemu iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V takomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

5. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení podľa bodu 3 tohto článku, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu najneskôr do 15 (pätnástich) dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

 

6. Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí tovaru:

(I)   Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín, oznámiť prepravcovi;

(II)  v prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru;

(III) v prípade zistenia poškodenia tovaru je Kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravca (na jeho základe môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar);

(IV) Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne prípadne zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť Predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo.

Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú Predávajúcim uznané.

8. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na korešpondenčnú adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru Kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom

9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v bode 2 tohto Článku Všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takomto prípade je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu nejneskôr do  30 (tridsiatich) dní od doručenia odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim.

10. Poštovné v prípadoch ak tovar smeruje od Kupujúceho k Predávajúcemu (reklamácie, výmeny, odstúpenie, storno) znáša v plnom rozsahu Kupujúci.

11. Tovar je možné prevziať kupujúcim osobne v sídle firmy alebo formou zaslania na adresu Kupujúceho prostredníctvom kurierskej spoločnosti TOPTRANS. V prípade zaslania tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti sa účtuje k cene tovaru paušálne suma 10€.

 

Článok VII.

Nadobudutie vlastníctva

 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej Kúpnej ceny za tovar.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho resp. prepravcu, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

 

Článok VIII.

Záruka a reklamácia

 

1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky resp. po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Záručná doba pri všetkých tovaroch  je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

2. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie tovaru niektorým z nasledujúcich spôsobov:

(I)   preukázateľne nesprávnym používaním tovaru v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním Kupujúceho;

(II)  v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru;

(III) ak záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov;

(IV) v prípade vzniku vady bežným opotrebovaním;

(V)  ak vada vznikla v dôsledku živelných katastrof;

(VI) ak bola vada spôsobená neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním s tovarom.

3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

(I)   osobne na adrese:

HM SHOP s.r.o.

A. Škarvana 23/17

02744 Tvrdošín,

(II) odoslaním reklamovaného Tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na korešpondenčnú adresu Predávajúceho:

HM SHOP s.r.o..

A.Škarvana 23/17

027 44 Tvrdošín.

 

4. K reklamovanému tovaru je Kupujúci povinný priložiť čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný opis vady.  Reklamovaný tovar je Kupujúci povinný odovzdať kompletný, t.j. vrátane všetkých príslušenstva a pod.

5. Postup  pri reklamácii:

(I) Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho o reklamácii e-mailom na adresu info@svetkresiel.sk

(II) V reklamácii je povinný kupujúci uviesť najmä tieto údaje:

- meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby podávajúcej reklamáciu

- predmet reklamácie, čoho sa reklamácia konkrétne týka

- dátum podania reklamácie.

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa podania reklamácie.

 

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@svetkresiel.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Orgán dozoru:

 • Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
 • Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
 • Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
 • tel. č.: 041/ 7632 130
 • fax č.: 041/ 7632 139
 • e-mail: za@soi.sk

 

 

 

 

Článok IX.

Osobné údaje Kupujúceho

 

Ochrana osobných údajov

Sme spoločnosť HM SHOP s.r.o. so sídlom A.Škarvana 23/17, 02744 Tvrdošín, IČO 51895170. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.70687/L.

Aké osobné údaje spracovávame?

Keď používate naše služby, zbierame rôzne typy údajov, ako sú vaše meno, doručovacia či fakturačná adresa, vaše kontakty a ďalšie nastavenia. Sledujeme, aké produkty si prehliadate na našom webe a z akého zariadenia, čo z našich ponúk zaslaných e-mailom vás zaujalo a odvodzujeme z toho ďalšie údaje o vás, aby sme vám zobrazili ponuky na mieru a v budúcnosti mohli náš web ďalej zlepšovať. Pokiaľ u nás nakúpite, alebo si vytvoríte účet, pracujeme tiež s menom a priezviskom, vašimi objednávkami a údajmi, ktoré vyplníte pri vytváraní vašej objednávky.

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ;
 • kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie a fakturačná adresa;
 • údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;
 • údaje o vašom správaní na webe, ktorými sú najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadení;

Prečo osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
 • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom/problémom, musíme k jeho zodpovedaniu/vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
 • Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A/B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 • Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb: potom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.
 • Marketingová činnosť:
 • Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotený, popr. natočený, a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží.

Čo nás oprávňuje k spracovaniu osobných údajov?

Plnenie a uzavretie zmluvy. Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Ako náhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým kontaktné a identifikačné údaje.

Oprávnené záujmy. Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies. Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy.

Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje pre vlastné účely ako ich správca. V takom prípade vaše údaje odovzdávame našim partnerom pre zaistenie platby, prepravy a ďalších náležitostí vašej objednávky. Údaje tiež odovzdávame našim spracovateľom, ktorí ich spracovávajú podľa našich pokynov. Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie. Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom - správcom, a to:

V súvislosti s vybavovaním vašej objednávky našim partnerom:

     •  Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tř. 247/85, 370 01 České Budějovice

     •  Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno

     •  Ing. Mária Hurajová - AMI KONTAKT, Škarvanova 23/17 02744 Tvrdošín

 • TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra,  IČO: 36703923, pokiaľ vám doručujú vašu objednávku;
 • dodávateľovi tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby;

Reklamným a sociálnym sieťam:

 • Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko;
 • poskytovateľ služby zisťovanie spokojnosti Overené zákazníkmi spoločnosti Heureka Shopping s.r.o.;
 • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín
 • Favi online s.r.o., Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, IČ: 04857402

Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte rad práv. Jedná sa o právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti. Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

Právo na prístup. Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente "Ochrana osobných údajov zákazníkov". Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

Právo na opravu. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz. V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme.

Právo na obmedzenie spracovania. V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenositeľnosť. Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo namietať proti spracovaniu. Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť. Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Môžete nás jednoducho kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulár v časti Kontakty, prostredníctvom našej infolinky alebo napíšte na info@svetkresiel.sk

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás samozrejme budeme informovať.

Záverečné ustanovenia

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov. Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Zabezpečenie osobných údajov. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

 

 

 

Článok X.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 

Odstúpenie zo strany Kupujúceho

1.Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji") a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obvyklým spôsobom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

2.Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

3.Odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov na základe formulára na odstúpenie od zmluvy.Odstúpenie od kupnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od Zmluvy. Zároveň s odstúpením od Kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu nepoškodený tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme doporučenej poistenej zásielky alebo osobne.

 

4. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote najneskôr do 14 (štrnásť) dní od odstúpenia Kupujúceho od kúpnej zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na korešpondenčnú adresu Kupujúceho, alebo prevodom na bankový účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

6. Ak Kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bode 3 tohto článku Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu. Predávajúcemu zároveň vzniká v takomto prípade nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním Tovaru späť Kupujúcemu.

Odstúpenie zo strany Predávajúceho

7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z nasledujúcich dôvodov:

(I)  z dôvodu vypredania zásob resp. inej nedostupnosti tovaru;

(II) ak tretia strana (t.j. napr. výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve) prerušila výrobu alebo vykonala také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy,

 

Predávajúci je povinný o vyššie opísaných skutočnostiach bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú sumu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 15 (pätnástich) dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy.

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 

1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

2. Predávajúci si vyhrazuje právo meniť znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená tak, ju že umiestni na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho, t.j. www.svetkresiel.sk.

3. Kupujúci zaslaním Objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

  Usporiadateľ súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže “Vyhraj kreslo” pre fanúšikovskú Facebook stránku svetkresiel.sk (ďalej len „Súťaž“) je HM SHOP s.r.o., A.Škarvana 23/17, 02744 Tvrdošín,  DIČ 2120827104 (ďalej len „Usporiadateľ“).

 1. Termín a miesto konania súťaže

Odsek 1: Súťaž prebieha od vyhlásenia 23.08. 2021 do 31.08. 2021.

Odsek 2: Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook na fanúšikovskej stránke s názvom svetkresiel.sk:

https://www.facebook.com/svetkresielsk-1911111439127391/

III. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie každá fyzická osoba:

 • s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel, s výnimkou:
 • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

 

Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odsek 2: Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle § 13 ods. 1, písm. a) zák. č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a i zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Odsek 3: Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich časti pri ich zapojení sa do súťaže.

 1. Pravidlá súťaže 

Odsek 1: ·Úlohou súťažiaceho je uverejniť komentár pod súťažným statusom. Odpoveď musí súťažiaci vložiť do komentárov k danému súťažiacemu príspevku. Pridávať odpovede môžu súťažiaci dovtedy, kým nebude súťaž ukončená a vyhlásený výherca súťaže.

Odsek 2: Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

 1. Ceny

Odsek 1: Cenu do súťaže zabezpečuje a posiela Usporiadateľ. V rámci súťaže sa súťaží o celkovo 1 závesné kreslo (NAVAS SANTA CRUZ XXL závesné hojdacie kreslo (hnedé, béžový vankúš) v hodnote 229 EUR.

Jednému výhercovi bude udelená jedna cena v deň vyhlásenia výsledkov.

Odsek 2: Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom, uverejneným 23.8.2021 na profile https://www.facebook.com/svetkresielsk-1911111439127391/

Určenie výhercu

Odsek 1: Určenie výhercu súťaže prebehne v deň vyhlásenia výsledkov súťaže. Výherca bude vyžrebovaný náhodne elektronicky prostredníctvom aplikácie, čo bude zabezpečené zo strany Organizátora.

Do žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v článku IV. Podmienok.

Odsek 2: Výhercovi bude cena doručená usporiadateľom súťaže najneskôr 30 pracovných dní od zaslania kontaktných údajov v rámci Slovenskej republiky.

Odsek 3: Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, a tel. číslo je výherca povinný dodať organizátorovi súťaže najneskôr do 7 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry. Ak do tejto doby súťažiaci svoju adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi, ktorý uverejnil komentár počas trvania súťaže.

Odsek 4: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Odsek 5: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odsek 6: Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

Odsek 7: Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a odovzdanie ceny. Po odovzdaní ceny a ukončení celej súťaže, nebude usporiadateľ nijako evidovať ani spracovávať osobné údaje účastníkov súťaže.

Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Tvrdošíne, dňa 20.08.2020 o 14:00

 


  OTllOTI